JUMS TAIP PAT GALI PRAVERSTI

• Rekvizitai
• Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K.)
• Garantinio aptarnavimo informacija
• Apmokėjimo ir pristatymo būdai
• Fizinių parduotuvių adresai ir kontaktai
• Informacija apie laikrodžių specifikacijas
• Informacija norintiems išsirinkti naują laikrodžio dirželį / apyrankę
• Informacija norintiems išsirinkti tinkamo dydžio apyrankę (aksesuarą)

NAUDOJIMOSI IR PIRKIMO SĄLYGOS BEI PRIVATUMO POLITIKA

Norėdami naudotis interneto parduotuve www.laikrodziucentras.lt (toliau – Parduotuvė), Jūs (toliau – Lankytojas) privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis naudojimosi ir pirkimo sąlygomis bei privatumo politika (toliau – Taisyklės).

Naudodamasis Parduotuve Lankytojas patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, jas suprato ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

ĮŽANGA

Parduotuvė suteikia vietą, kurioje Lankytojas (registruotas arba svečio teisėmis prekes įsigijęs Lankytojas toliau vadinamas Pirkėju sinonimiškai) gali ieškoti laikrodžių, kurti savo mėgstamų laikrodžių sąrašą, taip pat įsigyti norimas Parduotuvės prekes (toliau – Prekės) ir t.t.

Šis dokumentas yra Taisyklės, privatumo politika ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis), kuri yra sudaroma tarp UAB „Laiko žvaigždė“ (toliau – Pardavėjas) ir Lankytojo (Pirkėjo) dėl naudojimosi Parduotuve. Lankytojas (Pirkėjas) neprivalo registruotis, kad galėtų apsilankyti Parduotuvėje, tačiau norėdamas pasinaudoti tam tikromis Parduotuvės paslaugomis, pavyzdžiui, naudotis Parduotuvės skiltimis „Mano paskyra“, „Mano užsakymai“ ir pan., Lankytojas turi registruotis Parduotuvėje ir susikurti registruoto Lankytojo, t.y. Pirkėjo, paskyrą. Lankytojas (Pirkėjas), bet kokiu būdu ir forma naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų rašymą, naudojimąsi skiltimi „Pageidavimų sąrašas“, dalyvavimą Parduotuvės organizuojamuose konkursuose, bet kokio pobūdžio informacijos ir / ar duomenų pateikimą bei gavimą, Parduotuvėje siūlomų Prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias Prekes, įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Jei Lankytojas (Pirkėjas) nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas (Pirkėjas) neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės paslaugomis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo-pardavimo Taisyklės yra susijusioms šalims pritaikytas dokumentas, kuriame nustatomos Lankytojo (Pirkėjo) ir Pardavėjo teisės ir pareigos, Prekių įsigijimo, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos nuostatos, susijusios su Parduotuvės veikla.

Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti, taisyti ir / ar papildyti šias Taisykles, apie pakeitimus neinformuojant Pirkėjo atskiru pranešimu. Bet kokie Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo dienos. Jei Lankytojas (Pirkėjas) po Taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui (Pirkėjui) nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje kreipdamasis tiesiogiai į Pardavėją el. pašto adresu info@laikrodziucentras.lt arba užpildyti formą čia ir nurodyti tą el. pašto adresą, kuris buvo naudotas registracijos Parduotuvėje metu.

Teisę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis turi veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo nustatyta tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų šiame punkte nurodytų asmenų įgalioti atstovai. Naudodamasis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Lankytojas (Pirkėjas) patvirtina, jog jis yra asmuo, turintis tokią teisę.

Naudodamasis Parduotuve ar jos teikiamomis paslaugomis Lankytojas (Pirkėjas) privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

Vadovaudamasis šios Sutarties sąlygomis Pardavėjas suteikia Lankytojui (Pirkėjui) leidimą naudotis Parduotuve tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Lankytojas (Pirkėjas) sutinka nevykdyti žalingų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, Parduotuvėje pateiktos informacijos kopijavimą, platinimą, bet kokios Parduotuvės dalies atgaminimą kitoje aplinkoje; Parduotuvės naudojimą tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės tinkamam veikimui, saugumui ir vientisumui; Parduotuvės naudojimą komerciniais Prekių ar paslaugų siūlymo tikslais; Parduotuvės naudojimą siekiant trukdyti, užgaulioti ir / ar kenkti kitam asmeniui arba norint susisiekti, reklamuoti, siūlyti ar parduoti; Parduotuvės naudojimą siekiant laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Pardavėjui ir t.t.

Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, el. pašto bei telekomunikacijos paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Lankytojas (Pirkėjas) negauna informacinių pranešimų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Lankytojui (Pirkėjui) skirto el. laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui (Pirkėjui) išsiuntimą.

PRIVATUMO POLITIKA

Šiose Taisyklėse pateikiama ir apibrėžiama esminė informacija apie Parduotuvės vykdomą asmens duomenų tvarkymą, tokių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises. Taisyklėse vartojami tokie su asmens duomenimis susiję terminai:

• Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

Fizinis asmuo – tai asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal kokį nors identifikatorių (vardą, pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių) arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – tai bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ir / ar operacijų seka, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas, keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų gavėjas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis, ar ne. Valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.

Trečioji šalis – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

Duomenų subjekto sutikimas – tai bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Specialiųjų kategorijų duomenys – tai asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys, atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir / ar lytinę orientaciją.

Naudodamasis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis ir / ar registruodamasis Parduotuvėje bei pateikdamas Pardavėjui savo asmens duomenis, Lankytojas (Pirkėjas) sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų Lankytojo (Pirkėjo) pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos tikslu tik remdamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

Vadovaujantis Lankytojo (Pirkėjo) sutikimu;

Siekiant sudaryti ir / ar vykdyti Sutartį su Lankytoju (Pirkėju).

Pabrėžtina, kad Pardavėjas tvarko tokius Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenis:

Asmens duomenis, kuriuos Lankytojas (Pirkėjas) pateikia registruodamasis Pardavėjo Parduotuvėje (pavyzdžiui, vardas, pavardė, el. pašto adresas) ir taip suteikia sutikimą tokius asmens duomenis tvarkyti; 

Asmens duomenis, gaunamus sudarant Sutartį (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas arba kt. pristatymo vietos adresas);

Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Lankytojo (Pirkėjo) sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Lankytojo (Pirkėjo) prašoma sutikimo;

Kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir / ar vykdyti Sutartį su Lankytoju (Pirkėju).

Lankytojo (Pirkėjo) pareiga yra pateikti tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi kokybiškai Pardavėjo paslaugai suteikti. Pardavėjas užtikrina, jog jokie Lankytojo (Pirkėjo) pateikti asmeniniai duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai asmeninius Lankytojo (Pirkėjo) duomenis reikia pateikti Pardavėjo partneriams siekiant užtikrinti kokybišką Pardavėjo teikiamą paslaugą, pavyzdžiui, kurjerių tarnyboms. Visais kitais atvejais asmeniniai Lankytojo (Pirkėjo) duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Lankytojas (Pirkėjas) įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir / ar papildyti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo (Pirkėjo) pateikti asmens duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Lankytojui (Pirkėjui) ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas (Pirkėjas) nurodė neteisingus ir / ar neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė pateiktų asmens duomenų jiems pasikeitus. Jei Lankytojas (Pirkėjas) netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Lankytojas (Pirkėjas) įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

Siekiant pagerinti Lankytojo (Pirkėjo) patirtį naudojantis Pardavėjo Parduotuve yra naudojami slapukai (angl. cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Lankytojo (Pirkėjo) kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia Pardavėjui užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Lankytojo (Pirkėjo) galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti apie Pardavėjo Parduotuvės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Lankytojų (Pirkėjų) aptarnavimą, tiek Pardavėjo teikiamas paslaugas. Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims ir Lankytojas (Pirkėjas) gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Jeigu Lankytojas (Pirkėjas) nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo Parduotuvėje spartą, apriboti tam tikrų Pardavėjo Parduotuvės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Parduotuvės.

Pardavėjas siekia nesaugoti pasenusios ir / ar nereikalingos informacijos bei užtikrinti, kad Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga, tačiau siekiant supaprastinti galimų ginčų dėl Lankytojo (Pirkėjo) įsigytų Prekių sprendimą Pardavėjas pasilieka teisę saugoti Lankytojo (Pirkėjo) pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Lankytojo (Pirkėjo) vardą, pavardę, el. pašto adresą, užsakymo pristatymo adresą ir / ar užsakymo atsiėmimo būdą, užsakytų Prekių pavadinimus, kiekius, kainas. Šalys susitaria, jog Pardavėjas, siekdamas užtikrinti savo bei Lankytojo (Pirkėjo) teisėtus interesus, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui (Pirkėjui) panaikinti visą ar dalį Lankytojo (Pirkėjo) duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas (Pirkėjas) bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui (Pirkėjui) naudotis visomis arba dalimi paslaugų ir / ar pasiekti Parduotuvę.

Pardavėjo veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Pardavėjas, tvarkydamas duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, angl. general data protection regulation, GDPR) nuostatų ir yra įgyvendinęs atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Lankytojas (Pirkėjas) turi tokias teises, susijusias su jo asmens duomenimis:

Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu suteikti informaciją apie Pardavėjo tvarkomus Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);

Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu ištaisyti ar sunaikinti Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenis, kai pats Lankytojas (Pirkėjas) nustato, jog duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);

Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu sustabdyti Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenų tvarkymą, jeigu pats Lankytojas (Pirkėjas) nustato, jog asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);

Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenys („teisė nesutikti“);

Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu apriboti Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);

Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu ištrinti Lankytojo (Pirkėjo) duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi („teisė būti pamirštam“);

Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu suteikti informaciją apie Pardavėjo tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Įgyvendinant šias teises Lankytojas (Pirkėjas) gali raštiškai kreiptis į Pardavėją bet kuriuo iš žemiau nurodytų būdų:

UAB „Laiko žvaigždė“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas

info@laikrodziucentras.lt

arba užpildyti formą čia.

Tik nepavykus išspręsti klausimo su Pardavėju ir / ar tuo atveju, jei Lankytojui (Pirkėjui) kyla įtarimas, jog galimai nesilaikoma šių Taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, Lankytojas (Pirkėjas) turi teisę kreiptis į instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

INTERNETINIO PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Sutarčiai, sudarytai pagal Parduotuvėje nurodytas Taisykles, yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Laikoma, jog Lankytojas (Pirkėjas) sudarė Sutartį nuo to momento, kai pateikia savo užsakymą Pardavėjo Parduotuvėje adresu www.laikrodziucentras.lt. Laikoma, jog Pardavėjas sutinka sudaryti Sutartį nuo to momento, kai patvirtina gautą Lankytojo (Pirkėjo) užsakymą ir pradeda jį vykdyti. Apie Sutartį nei Lankytojas (Pirkėjas), nei Pardavėjas nėra įpareigotas atskirai pranešti suinteresuotosioms šalims raštu ar telefonu.

Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami derybomis. Jei Lankytojui (Pirkėjui) kyla neaiškumų, klausimų ar nusiskundimų, Lankytojas (Pirkėjas) yra įpareigojamas pirmiausia kreiptis į Pardavėją nurodytais kontaktais:

UAB „Laiko žvaigždė“
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
info@laikrodziucentras.lt
Tel. +370 374 573 37
Mob. +370 626 388 66

arba užpildyti formą čia.

Tik vėliau, neradus bendro sutarimo, prašymus ar skundus dėl Pardavėjo suteiktų paslaugų Lankytojas (Pirkėjas) turėtų teikti vartotojų ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais neteismine tvarka nagrinėjančiai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai:

VVTAT
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius
tarnyba@vvtat.lt
+370 526 267 51
www.vvtat.lt

Taip pat Lankytojas (Pirkėjas) gali užpildyti prašymo formą alternatyvaus Europos Sąjungos vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje adresu www.ec.europa.eu/odr. Šalims toliau nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Lankytojo (Pirkėjo) gyvenamąją vietą. 

LANKYTOJO (PIRKĖJO) TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJĘ SU PREKĖMIS, ĮSIGYTOMIS INTERNETU

Lankytojo (Pirkėjas) turi teisę pirkti Pardavėjo internetu siūlomas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir teisę nutraukti Sutartį (plačiau žr. INTERNETU ĮSIGYTŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS).

Lankytojas (Pirkėjas), internetu įsigijęs nekokybiškas Prekes, turi teisę reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti internetu įsigytų Prekių trūkumus (pataisyti Prekes), pakeisti internetu įsigytas nekokybiškas Prekes analogiškos vertės arba pigesnėmis kokybiškomis Prekėmis (abiejoms šalims sutarus), sumažinti internetu įsigyjamų Prekių kainą arba vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus (plačiau žr. INTERNETU ĮSIGYTŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS).

Lankytojas (Pirkėjas), internetu įsigijęs kokybiškas Prekes, tačiau nusprendęs, kad Prekės dėl kokių nors priežasčių jam netinka, turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti internetu įsigytas Prekes Pardavėjui (plačiau žr. INTERNETU ĮSIGYTŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS).

Lankytojas (Pirkėjas), internetu pirkdamas Prekes Pardavėjo Parduotuvėje, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir įsipareigoja priimti paties nurodytu adresu pristatytas Prekes.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJĘ SU PREKĖMIS, PARDUOTOMIS INTERNETU

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui (Pirkėjui), visiškai ar dalinai nutraukti bet kokių paslaugų teikimą, keisti Parduotuvės išvaizdą ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

Pardavėjas turi teisę atšaukti Lankytojo (Pirkėjo) internetu pateiktą užsakymą, jei Lankytojas (Pirkėjas) pasirenka išankstinį apmokėjimą, tačiau užsakymo neapmoka per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba jei iškyla problemų, susijusių su internetu pateikto užsakymo pristatymu, ir nepavyksta susisiekti su Lankytoju (Pirkėju) jo nurodytais kontaktais.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Lankytojo (Pirkėjo) internetu užsakytas Prekes pagal Lankytojo (Pirkėjo) pasirinktą pristatymo būdą Lankytojo (Pirkėjo) nurodytu adresu.

Pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių neturėdamas galimybės Lankytojui (Pirkėjui) pristatyti internetu užsakytų Prekių įsipareigoja pasiūlyti analogiškas arba pigesnes (abiejų šalių sutarimu) Prekes arba Lankytojui (Pirkėjui) grąžinti sumokėtus pinigus per terminą, neviršijantį 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

Prekių kainos Parduotuvėje yra nurodytos oficialia Lietuvos Respublikoje galiojančia valiuta – eurais (€). Pardavėjas yra PVM mokėtojas (plačiau žr. čia). Visos kainos Parduotuvėje nurodytos su PVM.

Parduotuvėje nurodytos kainos gali keistis iš anksto neperspėjus. Apie Parduotuvėje taikomas nuolaidas Lankytojas (Pirkėjas) informuojamas atskiru tekstu nurodant nuolaidos dydį konkrečios Prekės aprašyme. Kai kurių Prekių kainos ir nuolaidų dydžiai Parduotuvėje gali skirtis nuo tokių pačių Prekių kainų ir nuolaidų dydžių Pardavėjo fizinėse Parduotuvėse.

Lankytojas (Pirkėjas) atsiskaito už Prekes vienu iš būdų, nurodytų apmokėjimo ir pristatymo aprašyme (žr. čia). Pardavėjas turi teisę keisti apmokėjimo būdus apie tai iš anksto neinformuodamas Lankytojo (Pirkėjo). Pardavėjas įsipareigoja pateikti PVM sąskaitą-faktūrą Lankytojui (Pirkėjui) kartu su užsakytomis Prekėmis arba atskiru laišku el. paštu.

Pirkimo atveju Prekės rezervuojamos tik 3 (tris) darbo dienas. Jeigu Lankytojas (Pirkėjas), pasirinkęs išankstinį apmokėjimą, per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo jo neapmoka, Pardavėjas įgyja teisę atšaukti Lankytojo (Pirkėjo) užsakymą ir parduoti tas pačias Prekes kitam Lankytojui (Pirkėjui).

INTERNETE PATEIKTŲ PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

Visų Prekių savybės nurodomos Parduotuvėje pateiktuose aprašymuose. Pardavėjas neatsako už tai, kad Prekės realybėje gali nežymiai skirtis (atspalviu, dydžiu ir t.t.) nuo pavaizduotų Pardavėjo Parduotuvėje dėl Lankytojo (Pirkėjo) kompiuterio vaizduoklio kalibravimo ypatybių.

Pardavėjas užtikrina, kad visos pateiktos Prekės yra naujos, kokybiškos ir nenaudotos, nebent Prekės aprašyme nurodyta kitaip. Pardavėjas visoms parduodamoms Prekėms suteikia mažiausiai 24 mėn. tarptautinę garantiją, kai tikslus garantinis terminas nurodomas prie kiekvienos Prekės ypatybių atskirai.

INTERNETU ĮSIGYTŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

Sutarties nutraukimo atveju Lankytojas (Pirkėjas) privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, susisiekti su Pardavėju tel. Nr. +370 626 388 66 bei raštiškai (el. paštu adresu info@laikrodziucentras.lt arba registruotu laišku adresu Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas) ir informuoti apie Sutarties nutraukimą. Pardavėjui patvirtinus Sutarties nutraukimą Lankytojas (Pirkėjas) įsipareigoja grąžinti internetu įsigytas Prekes išsiunčiant jas registruotu paštu arba naudojantis pasirinktomis kurjerių tarnybų paslaugomis per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių įsigijimo internetu datos.

Grąžinant internetu įsigytas Prekes Lankytojas (Pirkėjas) privalo nurodyti savo (siuntėjo) adresą ir Pardavėjo (gavėjo) adresą – Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas. Grąžindamas internetu įsigytas Prekes Lankytojas (Pirkėjas) garantuoja, jog tų Prekių nenaudojo, nesugadino, išsaugojo originalias etiketes, taip pat patvirtina, jog internetu įsigytų Prekių komplektacija yra tokia pati, kokią gavo Pirkėjas, ir yra išsaugotas originalus Prekių pirkimą įrodantis dokumentas, įskaitant, bet neapsiribojant, PVM sąskaita-faktūra. Grąžinant internetu įsigytas Prekes visos dovanos ar kitos nemokamai gautos Prekės (toliau – Dovanos), kurios buvo sukomplektuotos kartu su internetu įsigytomis Prekėmis, turi būti sugrąžintos Pardavėjui. Jei Lankytojas (Pirkėjas) negrąžina bent vienos iš Dovanų, laikoma, kad Lankytojas (Pirkėjas) internetu įsigytų Prekių negrąžino. 

Ir kokybiškos, ir nekokybiškos internetu įsigytos Prekės privalo būti grąžinamos tiksliai tokios būklės, kokios buvo įsigytos, t.y. nenaudotos, nesugadintos, turinčios išsaugotas originalias etiketes, pilnos komplektacijos ir nepraradusios savo prekinės išvaizdos. Lankytojas (Pirkėjas) įsipareigoja grąžinamas internetu įsigytas Prekes įpakuoti saugiai, pavyzdžiui, panaudojant dėžutę, kurioje tas Prekes gavo, ir pridedant papildomų pakuotės saugumą užtikrinančių priemonių, pavyzdžiui, burbulinės pakavimo plėvelės ir t.t. Jei Pardavėjas grąžinamas internetu parduotas Prekes gauna ne tokios būklės, kokios Prekės buvo parduotos, arba gauna tas Prekes išoriškai pažeistoje pakuotėje, laikoma, kad Lankytojas (Pirkėjas) internetu įsigytų Prekių negrąžino.

Lankytojas (Pirkėjas), norintis grąžinti kokybiškas arba nekokybiškas internetu įsigytas Prekes, kartu privalo pateikti rašytinį laisvos formos prašymą, pasiimti pildymui paruoštą blanką bet kurioje fizinėje Pardavėjo Parduotuvėje arba paprašyti elektroninio varianto el. paštu adresu info@laikrodziucentras.lt. Tokiame prašyme Lankytojas (Pirkėjas) privalo nurodyti savo vardą, pavardę, internetu įsigytų Prekių kodus, tų Prekių įsigijimo datą, bei aiškiai ir argumentuotai nurodyti grąžinimo priežastis. Visais atvejais gavęs sugrąžintas internetu parduotas Prekes Pardavėjas informuoja Lankytoją (Pirkėją) el. laišku, registruotu laišku arba telefoniniu skambučiu per ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tų Prekių sugrąžinimo datos.

Lankytojui (Pirkėjui) grąžinant kokybiškas internetu įsigytas Prekes ir patenkinus prašymą Pardavėjas įsipareigoja arba grąžinti už tas Prekes sumokėtus pinigus, arba pakeisti Lankytojo (Pirkėjo) pageidaujamomis tiek pat kainuojančiomis arba pigesnėmis Prekėmis, jei abi šalys sutinka. Lankytojui (Pirkėjui) grąžinant nekokybiškas internetu įsigytas Prekes ir patenkinus prašymą Pardavėjas įsipareigoja arba grąžinti už tas Prekes sumokėtus pinigus bei kompensuoti patirtas tų Prekių grąžinimo metu susidariusias transportavimo išlaidas, arba pakeisti Lankytojo (Pirkėjo) pageidaujamomis tiek pat kainuojančiomis arba pigesnėmis Prekėmis, jei abi šalys sutinka. Pardavėjas pinigus už grąžinamas internetu parduotas Prekes perveda griežtai tik į už tas Prekes sumokėjusio Lankytojo (Pirkėjo) banko sąskaitą.

PREKIŲ GARANTINIS IR NEGARANTINIS TAISYMAS

Norėdamas pristatyti iš Pardavėjo Parduotuvės įsigytas Prekes garantiniam taisymui, Lankytojas (Pirkėjas) privalo turėti originalius įsigytų Prekių garantinio aptarnavimo dokumentus: originalų pirkimo kvitą arba PVM sąskaitą-faktūrą, Prekių tarptautinę garantinę knygelę arba kortelę bei Pardavėjo išduotą garantinį kvitą. Garantinis taisymas yra nemokamas išskyrus tuos atvejus, kai Prekių gedimas neatitinka garantinio kvito sąlygų (plačiau žr. Prekių garantiniame kvite, išduodamame kartu su Prekėmis). 

Norėdamas pristatyti iš Pardavėjo Parduotuvės įsigytas Prekes negarantiniam taisymui, Lankytojas (Pirkėjas) neprivalo pateikti jokių dokumentų, tačiau pateikdamas tokius dokumentus smarkiai paspartina negarantinio taisymo procesą. Negarantinis taisymas yra mokamas visais atvejais, net ir tada, kai Prekėms tebegalioja garantinis terminas.

Pardavėjas gali atsisakyti priimti Lankytojo (Pirkėjo) pristatytas ne iš Pardavėjo Parduotuvės įsigytas Prekes negarantiniam taisymui, jei akivaizdu, jog Lankytojas (Pirkėjas) turėtų kreiptis į oficialų atstovą, arba jei Pardavėjas įvertina savo galimybes ir žino, jog negali pataisyti Lankytojo (Pirkėjo) pristatytų Prekių. Kitais atvejais Pardavėjas gali priimti Lankytojo (Pirkėjo) pristatytas ne iš Pardavėjo Parduotuvės įsigytas Prekes tik negarantiniam taisymui.

Dėl bet kurių Prekių garantinio arba negarantinio taisymo Lankytojas (Pirkėjas) visada gali susisiekti su Pardavėju nurodytais kontaktais:

UAB „Laiko žvaigždė“
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas

info@laikrodziucentras.lt
Tel. +370 374 573 37
Mob. +370 626 388 66

arba užpildyti formą čia.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visi nesutarimai ir ginčai, kilę dėl šių Taisyklių, sprendžiami derybų būdu. 

Šalys yra atleidžiamos nuo šios Sutarties įsipareigojimų, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

Paskutinį kartą papildyta 2019-12-18