NAUDOJIMOSI IR PIRKIMO SĄLYGOS

Norėdami naudotis interneto parduotuve www.laikrodziucentras.lt (toliau – Parduotuvė), Jūs (toliau – Lankytojas) privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Naudodamasis Parduotuve Lankytojas patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, jas suprato ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

ĮŽANGA

Parduotuvė suteikia vietą, kurioje Lankytojas (registruotas arba svečio teisėmis prekes įsigijęs Lankytojas toliau vadinamas Pirkėju sinonimiškai) gali ieškoti laikrodžių, kurti savo mėgstamų laikrodžių sąrašą, taip pat įsigyti norimą Parduotuvės prekę (toliau – Prekė) ir t.t.

Šis dokumentas yra Taisyklės ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis), kuri yra sudaroma tarp UAB „Laiko žvaigždė“ (toliau – Pardavėjas) ir Lankytojo (Pirkėjo) dėl naudojimosi Parduotuve. Lankytojas neprivalo registruotis, kad galėtų apsilankyti Parduotuvėje, tačiau norėdamas pasinaudoti tam tikromis Parduotuvės paslaugomis, pavyzdžiui, naudotis Parduotuvės skiltimis „Mano paskyra“, „Mano užsakymai“ ir pan., Lankytojas turi registruotis Parduotuvėje ir susikurti registruoto Lankytojo – Pirkėjo – paskyrą. Lankytojas (Pirkėjas), bet kokiu būdu ir forma naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų rašymą, naudojimąsi skiltimi „Pageidavimų sąrašas“, dalyvavimą Parduotuvės organizuojamuose konkursuose, bet kokio pobūdžio informacijos ir / ar duomenų pateikimą bei gavimą, Parduotuvėje siūlomų Prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias Prekes, įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės paslaugomis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo-pardavimo Taisyklės yra susijusioms šalims pritaikytas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, Prekių įsigijimo, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos nuostatos, susijusios su Parduotuvės veikla.

Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti, taisyti ir / ar papildyti šias Taisykles, apie pakeitimus neinformuojant Pirkėjo atskiru pranešimu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje kreipdamasis į Pardavėją el. pašto adresu info@laikrodziucentras.lt ir rašydamas iš to el. pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos Parduotuvėje metu.

Teisę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis turi veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo nustatyta tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų šiame punkte nurodytų asmenų įgalioti atstovai. Naudodamasis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Lankytojas (Pirkėjas) patvirtina, jog jis yra asmuo, turintis tokią teisę.

Naudodamasis Parduotuve ar jos teikiamomis paslaugomis Lankytojas (Pirkėjas) privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

Vadovaudamasis šios Sutarties sąlygomis Pardavėjas suteikia Lankytojui (Pirkėjui) leidimą naudotis Parduotuve tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Lankytojas (Pirkėjas) sutinka nevykdyti žalingų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant Parduotuvėje pateiktos informacijos kopijavimu, platinimu, bet kokios Parduotuvės dalies atgaminimu kitoje aplinkoje; Parduotuvės naudojimu tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės tinkamam veikimui, saugumui ir vientisumui; Parduotuvės naudojimu komerciniais Prekių ar paslaugų siūlymo tikslais; Parduotuvės naudojimu siekiant trukdyti, užgaulioti ir / ar kenkti kitam asmeniui arba norint susisiekti, reklamuoti, siūlyti ar parduoti; Parduotuvės naudojimu siekiant laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Pardavėjui ir t.t.

Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, el. pašto bei telekomunikacijos paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Lankytojas (Pirkėjas) negauna informacinių pranešimų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Lankytojui (Pirkėjui) skirto el. laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui (Pirkėjo) išsiuntimą.

PIRKĖJŲ ASMENS DUOMENYS

Lankytojas (Pirkėjas) sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Lankytojui (Pirkėjui) prisijungti prie Parduotuvės ir naudotis jos paslaugomis (toliau – Duomenys), slaptumą. Naudodamasis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis ir / ar registruodamasis Parduotuvėje bei pateikdamas Pardavėjui savo Duomenis, Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų Pirkėjo pateiktus Duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų ją šios sutarties vykdymo tikslams Parduotuvės paslaugų teikimui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

Pirkėjo pareiga yra pateikti visą asmeninę informaciją, reikalingą kokybiškai Pardavėjo paslaugai suteikti. Pardavėjas užtikrina, jog jokia Pirkėjo asmeninė informacija (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir t.t.) nebus perduota tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai asmeninę Pirkėjo informaciją reikia pateikti Pardavėjo partneriams siekiant užtikrinti kokybišką Pardavėjo teikiamą paslaugą, pavyzdžiui, pašto ir / ar kurjerių tarnyboms ir t.t. Visais kitais atvejais asmeninė Pirkėjo informacija (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir t.t.) gali būti atskleista tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir / ar papildyti duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir / ar neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė pateiktų duomenų jiems pasikeitus. Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

Šalys susitaria, jog Pardavėjas, siekdamas užtikrinti Pardavėjo bei Pirkėjo teisėtus interesus, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui naudotis visomis arba dalimi paslaugų ir / ar pasiekti Parduotuvę.

Pažymėdamas, kad nori gauti Parduotuvės naujienlaiškius, Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir t.t.) tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas, nenorintis, kad jo informacija būtų naudojama rinkodaros tikslais, turi teisę kreiptis į Parduotuvės administraciją el. paštu info@laikrodziucentras.lt ir atsiųsti raštišką prašymą nebenaudoti Pirkėjo duomenų rinkodaros tikslais.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

SUTARTIES SUDARYMAS

Sutarčiai, sudarytai pagal Parduotuvėje nurodytas Taisykles, yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Laikoma, jog Pirkėjas sudarė Sutartį nuo to momento, kai patvirtina savo užsakymą Pardavėjo Parduotuvėje adresu www.laikrodziucentras.lt. Laikoma, jog Pardavėjas sutinka sudaryti Sutartį nuo to momento, kai patvirtina Pirkėjo užsakymą ir pradeda jį vykdyti. Apie Sutartį nei Pirkėjas, nei Pardavėjas nėra įpareigotas atskirai pranešti suinteresuotosioms šalims raštu ar telefonu.

Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Jei Pirkėjui kyla neaiškumų, klausimų ar nusiskundimų, Pirkėjas yra įpareigojamas pirmiausia kreiptis į Pardavėją:

Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
info@laikrodziucentras.lt
+370 374 573 37
+370 626 388 66

Tik vėliau, neradus bendro sutarimo, prašymus ar skundus dėl Pardavėjo suteiktų paslaugų Pirkėjas turėtų teikti vartotojų ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais neteismine tvarka nagrinėjančiai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai:

Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius
tarnyba@vvtat.lt
+370 526 267 51
www.vvtat.lt

Taip pat Pirkėjas gali užpildyti prašymo formą alternatyvaus Europos Sąjungos vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje adresu www.ec.europa.eu/odr. Šalims toliau nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą. 

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjas turi teisę pirkti Pardavėjo siūlomas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir teisę nutraukti Sutartį (plačiau žr. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS).

Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę, turi teisę reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus (pataisyti Prekę), pakeisti nekokybišką Prekę analogiškos vertės arba pigesne (abiejoms šalims sutarus) kokybiška Preke, sumažinti Prekės kainą arba vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus (plačiau žr. GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS).

Pirkėjas, pirkdamas Prekes Pardavėjo Parduotuvėje, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir įsipareigoja priimti Pirkėjo nurodytu adresu pristatytą Prekę.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą, tačiau užsakymo neapmoka per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba jei iškyla problemų, susijusių su užsakymo pristatymu, ir nepavyksta susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą Pirkėjo nurodytu adresu.

Pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių neturėdamas galimybės pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką arba pigesnę (abiejų šalių sutarimu) Prekę arba grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per terminą, neviršijantį 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS

Prekių kainos Parduotuvėje yra nurodytos oficialia Lietuvos Respublikoje galiojančia valiuta – eurais (€). Pardavėjas yra PVM mokėtojas (plačiau žr. čia). Visos kainos Parduotuvėje nurodytos su PVM.

Parduotuvėje nurodytos kainos gali keistis iš anksto neperspėjus. Apie Parduotuvėje taikomas nuolaidas Lankytojas (Pirkėjas) informuojamas atskiru tekstu nurodant nuolaidos dydį konkrečios Prekės aprašyme. Kai kurių Prekių kainos ir nuolaidų dydžiai Parduotuvėje gali skirtis nuo tokių pačių Prekių kainų ir nuolaidų dydžių Pardavėjo fizinėse parduotuvėse.

Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš būdų, nurodytų apmokėjimo ir pristatymo aprašyme (žr. čia). Pardavėjas turi teisę keisti apmokėjimo būdus apie tai iš anksto neinformuodamas Pirkėjo. Pardavėjas įsipareigoja pateikti PVM sąskaitą-faktūrą klientui kartu su užsakyta Preke arba atskiru laišku el. paštu.

Pirkimo atveju Prekė rezervuojama tik 3 (tris) darbo dienas. Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs bankinį apmokėjimą, per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo neperveda Pardavėjui pilnos sumos už Prekę, Pardavėjas įgyja teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą ir parduoti tą pačią Prekę kitam Pirkėjui.

PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

Kiekvienos Prekės savybės nurodomos Parduotuvėje pateiktuose aprašymuose. Pardavėjas neatsako už tai, kad Prekės realybėje gali nežymiai skirtis (atspalviu, dydžiu ir t.t.) nuo pavaizduotų Pardavėjo Parduotuvėje dėl Pirkėjo kompiuterio vaizduoklio kalibravimo ypatybių.

Pardavėjas užtikrina, kad visos pateiktos Prekės yra naujos, kokybiškos ir nenaudotos, nebent Prekės aprašyme nurodyta kitaip. Pardavėjas visoms parduodamoms Prekėms suteikia mažiausiai 24 mėn. tarptautinę garantiją, kai tikslus garantinis terminas nurodomas prie kiekvienos Prekės ypatybių atskirai.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

Sutarties nutraukimo atveju Pirkėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, raštiškai (el. paštu arba registruotu laišku) ir atskiru skambučiu tel. Nr. +370 626 388 66 informuoti Pardavėją apie Sutarties nutraukimą. Pardavėjui patvirtinus Sutarties nutraukimą Pirkėjas įsipareigoja grąžinti įsigytą Prekę išsiunčiant ją registruotu paštu arba naudojantis pasirinktomis kurjerių tarnybų paslaugomis per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės įsigijimo datos.

Grąžinant Prekę Pirkėjas privalo nurodyti savo (siuntėjo) adresą ir Pardavėjo (gavėjo) adresą – Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas. Grąžindamas Prekę Pirkėjas garantuoja, jog Prekės nenaudojo, nesugadino, išsaugojo ir nepažeidė originalaus prekės įpakavimo bei etiketės, taip pat patvirtina, jog Prekės komplektacija yra tokia pati, kokią gavo Pirkėjas, ir yra išsaugotas originalus Prekių pirkimą įrodantis dokumentas, įskaitant, bet neapsiribojant, PVM sąskaita-faktūra. Grąžinant Prekę visos dovanos ar kitos nemokamai gautos Prekės (toliau – Dovanos), kurios buvo sukomplektuotos kartu su įsigyta Preke, turi būti sugrąžintos Pardavėjui. Jei Pirkėjas negrąžina bent vienos iš Dovanų, laikoma, kad Pirkėjas Prekės negrąžino. 

Ir kokybiškos, ir nekokybiškos Prekės privalo būti grąžinamos tiksliai tokios būklės, kokios buvo įsigytos, t.y. originalioje pakuotėje, nenaudotos, nesugadintos, turinčios nepažeistą etiketę, pilnos komplektacijos ir nepraradusios savo prekinės išvaizdos. Pirkėjas įsipareigoja grąžinamą Prekę įpakuoti saugiai, pavyzdžiui, panaudojant dėžutę, kurioje Prekę gavo, ir pridedant papildomų pakuotės saugumą užtikrinančių priemonių, pavyzdžiui, burbulinės pakavimo plėvelės ir t.t. Jei Pardavėjas grąžinamą Prekę gauna pažeistoje pakuotėje, laikoma, kad Pirkėjas Prekės negrąžino.

Pirkėjas, norintis grąžinti nepatikusią kokybišką Prekę, privalo užpildyti laisvos formos grąžinimo prašymą, kur yra aiškiai bei argumentuotai nurodyta grąžinimo priežastis, taip pat turi padengti susidariusias Prekių grąžinimo išlaidas. Pardavėjas pinigus už grąžinamą kokybišką Prekę (išskyrus transportavimo išlaidas, susidariusias ją grąžinant) perveda griežtai tik į už Prekę sumokėjusio Pirkėjo banko sąskaitą.

Visais atvejais gavęs sugrąžintas Prekes Pardavėjas informuoja Pirkėją (el. laišku, registruotu laišku arba telefoniniu skambučiu) per ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių sugrąžinimo datos. Pirkėjui grąžinant kokybiškas Prekes Pardavėjas įsipareigoja jas pakeisti Pirkėjo pageidaujamomis tiek pat kainuojančiomis arba pigesnėmis Prekėmis, jei abi šalys sutinka. Pirkėjui grąžinant nekokybiškas Prekes Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už įsigytas Prekes sumokėtus pinigus bei kompensuoti patirtas Prekės grąžinimo metu susidariusias transportavimo išlaidas.

Norėdamas pristatyti iš Pardavėjo Parduotuvės įsigytas Prekes garantiniam remontui, Pirkėjas privalo turėti originalius įsigytos Prekės garantinio aptarnavimo dokumentus – originalų pirkimo kvitą arba PVM sąskaitą-faktūrą, Prekės tarptautinę garantinę kortelę bei Pardavėjo garantinį kvitą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visi nesutarimai ir ginčai, kilę dėl šių Taisyklių, sprendžiami derybų būdu. 

Šalys yra atleidžiamos nuo šios Sutarties įsipareigojimų, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-01-04